.:: Cảm nhận cho bài Phượng Buồn::.
.::Thêm cảm nhận ::.
Người gửi Vô danh [Đăng ký ]
Nội dung