.:: Cảm nhận cho bài Đôi Mắt Đò Ngang::.
.::Thêm cảm nhận ::.
Người gửi Vô danh [Đăng ký ]
Nội dung